Cryptshare.express

Šifruotas el. paštas

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

 

Naujausia naudojimosi sąlygų redagavimo data 2020m. balandžio 1 d.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Šios sąlygos reguliuoja Jūsų, t.y. kliento (toliau – „Klientas“) naudojimąsi www.cryptshare.atea.lt (toliau – „Puslapis”) bei prieigos prie cryptshare.express paslaugos teikimą (toliau – „Paslauga“), kurią teikia UAB “ATEA”, registracijos kodas 122588443, PVM kodas LT225884413, registruota adresu J. Rutkausko g. 6, LT-05132, Vilnius, Lietuva (toliau – „Teikėjas“), o sukurta ir priklauso – Cryptshare AG, registracijos kodas HRB6144, PVM-ID: DE812922179, registruota adresu SchwarzwaldStr. 151, 79102 Freiburg, Vokietija (toliau – „Kūrėjas“). Šios sąlygos, tai teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp Kliento ir Teikėjo (toliau pagal poreikį – „Sutartis“).

1.2. Naudodamasis šiuo Puslapiu ir/ar per jį registruodamasis Paslaugos paskyrai gauti (toliau – „Paskyra“), Klientas patvirtina, jog sutinka su šiomis sąlygomis (Sutartimi) ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Šios sąlygos gali būti vienašališkai Teikėjo keičiamos be atskiro pranešimo. Klientas įsipareigoja reguliariai perskaityti šias sąlygas ir susipažinti su atnaujinimais, kurie įsigalioja nuo jų paskelbimo momento ir yra publikuojami čia. Kliento tolesnis naudojimasis šiuo Puslapiu ir/ar Paslauga, patvirtina jo pritarimą pakeitimams.

1.4. Teikėjas turi teisę be jokio įspėjimo nutraukti šią Sutartį ir/ar prieigą prie Kliento Paskyros, jei pastebėjo sąlygų pažeidimą arba mano, jog Kliento veiksmai kenkia Teikėjo ir/ar kitų naudotojų ir/ar kitų šalių teisėtiems interesams, arba teismui ar valdžios institucijoms to reikalaujant.

1.5. Klientas patvirtina, jog prisiimdamas šiose sąlygose (Sutartyje) esančius įsipareigojimus, jis turi tam visas teises ir jo pateikiami duomenys yra teisingi. Asmuo, neturėjęs teisės prisiimti įsipareigojimų įmonės vardu, Teikėjui to reikalaujant įsipareigojimus įvykdys asmeniškai.

 

2. OBJEKTAS

 

2.1. Teikėjas suteikia teisę (i) naudotis Puslapiu, (ii) laiku gavęs apmokėjimus, suteikia Klientui Paslaugą, t.y. prieigą gauti cryptshare.express paslaugą sutartam laikotarpiui bei (iii) teikia techninę pagalbą el.paštu.

2.2. Techninė pagalba gali būti teikiama tiesiogiai Kūrėjo arba Teikėjo ar jo subrangovų, agentų ir/ar konsultantų.

 

3. GALIOJIMAS

 

3.1. Šios sąlygos įsigalioja nuo to momento, kai Klientas ima naudotis Puslapiu ir/arba per jį užsiregistruoja Paskyrai (Paslaugai) gauti, ir galioja tol kol naudojamasi Paslauga ar Puslapiu.

3.2. Teikėjas gali nutraukti Paslaugos teikimą apie tai įspėjęs Klientą prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų.

3.3. Klientas gali atsisakyti Paslaugos apie tai įspėjęs Teikėją prieš penkiolika (15) kalendorinių dienų. Klientas turės sumokėti to mėnesio mokestį, bei skirtumą, kuris susidarė, jei buvo taikytas metinio plano mokestis.

3.4. Klientas supranta ir pritaria, jog Paslaugos nutraukimo atveju, nėra mokamos jokios kompensacijos, prieš tai mokėtos sumos nėra grąžinamos.

3.5. Paslaugos teikimo pasibaigimas, ar nebesinaudojimas Puslapiu, neatleidžia Kliento nuo vykdytinų įsipareigojimų.

 

4. APMOKĖJIMAS

 

4.1. Klientas sudarydamas šią Sutartį, sutinka su mokėtinomis sumomis, įkainiais ir apmokėjimo terminais bei įsipareigoja jų laikytis. Plačiau apie planus ir jų įkainius skaitykite čia.

4.2. Apmokestinimas vyks paskutinę kiekvieno mėnesio dieną, Klientui išsiunčiant sąskaitą už suteiktas Paslaugas ( įskaitant kitas paslaugas, kurios nėra šios Sutarties objektas, bet dėl jų buvo susitarta) ir kurią Klientas įsipareigoja pilna apimtimi apmokėti per septynias (7) kalendorines dienas.

4.3. Laiku neapmokėjus sąskaitos, Teikėjas turi teisę taikyti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, skolos administravimo mokestį 50 EUR bei/arba riboti ar nutraukti Paslaugos teikimą.

4.4. Klientas sutinka ir leidžia Teikėjui automatiškai, paskutinę mėnesio dieną, nuskaičiuoti nuo Kliento sąskaitos (bankinės kortelės) mokėtinas sumas už suteiktas Paslaugas.

4.5. Teikėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti Paslaugų įkainius. Klientui nesutikus su tokiais pakeitimais, Klientas gali atsisakyti tolesnio Paslaugos teikimo, tačiau jokios kompensacijos Klientui nebūtų mokamos.

 

5. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Naudodamasis Puslapiu ir Paslauga Klientas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus, įsipareigoja vadovautis visais teisės aktais ir patvirtina, jog Puslapiu ir Paslauga naudosis tik teisėtais tikslais. Klientas supranta, jog yra atsakingas už bet kokius savo neteisėtus veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdų, įrašų, teksto ar kitos medžiagos kėlimą ir/ar siuntimą.

5.2. Klientas įsipareigojęs šia Sutartimi yra atsakingas už šios Sutarties vykdymą, net ir tada, kai duoda prieigą prie savo Paskyros kam nors kitam.

5.3. Klientas taip pat įsipareigoja susipažinti su UAB „ATEA“ partnerio, t.y. Kūrėjo teikiamos Cryptshare.express paslaugos naudojimosi sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

 

6. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 

6.1. Teikėjas neteikia garantijos, jog Puslapis ir/ar Paslauga bus prieinama nuolat, be trikdžių ar be virusų, ar įsilaužimų pavojaus.

6.2. Klientas supranta ir patvirtina, kad: (i) Puslapis ir Paslauga nebuvo sukurti patenkinti individualius Kliento poreikius; (ii) Puslapio ir/ar Paslaugos veikimas gali kartais sutrikti dėl techninių nesklandumų ar problemų, ir Teikėjas nėra atsakingas už jokius su tuo susijusius praradimus, kuriuos gali patirti Klientas; (iii) už naudojimąsi Puslapiu ir Paslauga bei su tuo susijusią riziką prisiima pats Klientas.

6.3. Klientas supranta ir sutinka, jog Teikėjas būdamas tik prieigos prie Cryptshare.express paslaugos teikėju, nėra ir negali būti atsakingas už Kūrėjo veiksmus ar neveikimą.

6.4. Klientas sutinka ir įsipareigoja teikti nuostolių atlyginimo garantiją, ginti ir saugoti Teikėją, jo darbuotojus, partnerius, rangovus, subrangovus, agentus ir konsultantus bei jų darbuotojus, partnerius, rangovus, subrangovus, agentus ir konsultantus nuo bet kokių pareikštų/iškeltų trečiųjų šalių reikalavimų, pretenzijų, ieškinių ir teisminių procesų bei nuo bet kokios atsakomybės, nuostolių, išlaidų ir žalos atlyginimo (įskaitant bet kokias teisines išlaidas).

6.5. TIEK KIEK TAI LEIDŽIA TAIKYTINI TEISĖS AKTAI, TEIKĖJAS AR JO DARBUOTOJAI, PARTNERIAI, RANGOVAI, SUBRANGOVAI, AGENTAI, KONSULTANTAI BEI JŲ DARBUOTOJAI, PARTNERIAI, RANGOVAI, SUBRANGOVAI, AGENTAI AR KONSULTANTAI, JOKIOMIS APLINKYBĖMIS, NEBUS ATSAKINGI UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS NUOSTOLIUS AR PASEKMES, NEGAUTĄ PELNĄ AR VERSLO NUTRAUKIMĄ, KILUSIUS KLIENTUI, NAUDOJANTIS, AR NESANT GALIMYBEI NAUDOTIS, PUSLAPIU IR/AR PASLAUGA.

6.6. Atsakomybės ribojimo sąlygos 6.4. ir 6.5. nebus taikomos tais atvejais, kai įrodoma, kad tokios pasekmės kilo dėl to, kad Teikėjas, jo darbuotojai, partneriai, rangovai, subrangovai, agentai, konsultantai, ar jų darbuotojai, partneriai, rangovai, subrangovai, agentai ar konsultantai veikė tyčia ar nusikalstamai aplaidžiai. Tačiau bendra atsakomybė jokiomis aplinkybėmis neviršys bendros Kliento pagal šią Sutartį mokėtinos ar sumokėtos sumos per 12 (dvylika) mėnesių iki jos nutraukimo.

 

7. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 

7.1. Intelektinė nuosavybė reiškia visas dabartines ir būsimas teises, susijusias su autorių teisėmis, prekių ženklais, dizainu, patentais, puslaidininkių ir schemų išdėstymo teisėmis, prekybos, verslo, įmonių ir domenų pavadinimais, know-how, konfidencialiomis ir kitomis nuosavybės teisėmis ir visomis kitomis teisėmis, nesvarbu registruotos ar neįregistruotos, ar jos buvo sukurtos prieš įsigaliojant šiai Sutarčiai, ar po jos (toliau – „Intelektinė nuosavybė“).

7.2. Klientas supranta, kad turi teisę tik naudotis Puslapiu ir Paslauga sutartu laikotarpiu, tačiau jokiu būdu neįgyja jokios teisės, nuosavybės ar interesų į bet kurią su Puslapiu ar Paslauga susijusią Intelektinę nuosavybę.

 

8. FORCE MAJEURE

 

8.1. Išskyrus mokėjimų įsipareigojimus, bet kuri Šalis bus pateisinama dėl vėlavimo vykdyti ar įsipareigojimų nevykdymo pagal šią Sutartį, jei vėlavimai ar trikdžiai atsiranda dėl priežasčių, kurių Šalis negali pagrįstai kontroliuoti (force majeure), įskaitant, bet neapsiribojant: stichine katastrofa, pandemija, blogas oras, sabotažo aktas, embargas, streikas, sustabdymas ar vėlavimas teikti transporto paslaugas, ryšio priemones, internetą, žaliavas, energiją, taip pat valdžios apribojimai, teisės ar įstatymų pakeitimai, avarijos, dėl kurių laikinai ar galutinai neįmanoma įvykdyti Sutarties.

8.2. Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, tačiau ne vėliau kaip per tris (3) kalendorines dienas nuo nenugalimos jėgos( force majeure) atsiradimo ar paaiškėjimo.

8.3. Jei tokios aplinkybės trunka ilgiau nei vieną (1) mėnesį, kiekviena Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį. Nė viena iš Šalių tokiu atveju nereikalaus kompensacijos.

 

9. KONFIDENCIALUMAS

 

9.1. Konfidenciali informacija – visa nevieša informacija, kuri jos atskleidimo aplinkybėmis galėtų būti pagrįstai laikoma konfidencialia (toliau – „Konfidenciali informacija“).

9.2. Kiekviena Šalis susitaria laikyti Konfidencialią informaciją paslaptyje ir jokia forma jos neteikti jokioms trečiosioms šalims, išskyrus Šalių įgaliotiems darbuotojams, atstovams, partneriams ir/arba konsultantams tiek, kiek reikia šiai Sutarčiai vykdyti ir nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams išskyrus raštu suderintiems.

9.3. Kiekviena Šalis sutinka imtis visų pagrįstų priemonių apsaugoti ir saugoti Konfidencialią informaciją imdamasi bent jau lygiaverčių priemonių, taikomų ar taikytinų jos Konfidencialiai informacijai.

 

10. DUOMENŲ APSAUGA

 

10.1. Teikėjas pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra labai svarbus aspektas, todėl labai atsakingai ir rūpestingai saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Klientas, sudarydamas šią Sutartį, patvirtina, kad susipažino ir sutinka su Teikėjo privatumo politika bei Cryptshare.express paslaugos Kūrėjo privatumo politika, su kuria Klientas turi susipažinti ir sutikti, norėdamas gauti Paslaugą.

 

11. JURISDICIJA

 

11.1. Sąlygas ir visus šiuos įsipareigojimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

11.2. Šalims nepavykus susitarti taikiai, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teisme.

 

12. TECHNINĖ PAGALBA

 

12.1. Klientų aptarnavimas el. paštu yra prieinami anglų ir lietuvių kalbomis.

12.2. Pagalbos klientams paslaugos teikiamos nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8:00 iki 17:00 svetainėje pateiktu el. paštu service@atea.lt